ייצוג אסירים בעתירות וועדות שחרורים

וועדות שחרורים (וועדת שליש): הזכות לעמוד בפני ועדת שחרורים היא אחת מזכויות היסוד שיש לאסירים בישראל. בבסיסו של השחרור המוקדם עומד חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס״א- 2001, המפרט את השיקולים שעל הוועדה לשקול במסגרת בחינת השחרור המוקדם.

על ועדת השחרורים לשקול ולהחליט אם לשחרר מוקדם אסיר לתקופת מאסר מעל 6 חודשים אשר ריצה שני שלישים ממנה. החוק אף מאפשר לערוך ועדת שחרורים מיוחדת לעניין שחרורם המוקדם של אסירי עולם שעונשם נקצב על ידי נשיא המדינה ושל אסירים המרצים עונשי מאסר ממושכים למעלה מ-25 שנה.

השיקולים שעל הועדה לשקול הם שיקולים ציבוריים ושיקולים אינדיבידואליים כגון – סוג העבירה בגינה מרצה האסיר עונש מאסר, עבר פלילי, תשלום פיצוי לקורבן, התנהגות האסיר בכלא, נסיבות אישיות של האסיר, מצבו הרפואי וכו׳.

נוסף לכך, ועדת השחרורים שוקלת בין שיקוליה, ומביאה בחשבון את חוות הדעת של הרשות לשיקום האסיר (רש״א), אם ניתנה, לעניין שחרורו על תנאי של האסיר. מתפקידה של הרשות לשיקום האסיר ללוות את האסיר בחודשים האחרונים של מאסרו, לבדוק אפשרויות הכנת תכנית לשיקומו לאחר שחרורו בפיקוחה. חשוב לדעת כי מומלץ להגיע לוועדת השחרורים עם תכנית מוכנה בין אם מטעמה של הרשות לשיקום האסיר ובין אם מטעמה של מסגרת פרטית.

ייצוג על ידי עורך דין פלילי בוועדות שחרורים מכרעת וחשובה שכן לעורך דין פלילי יש את היכולת המקצועית לשכנע את הוועדה כי האסיר ראוי לשחרור מוקדם. זאת ועוד, עורך דין פלילי המנוסה בהכנת תיקים לוועדות שחרורים מכיר את המערכת מלפני ומלפנים, ואף מכיר את ההליכים המקדמיים אשר על האסיר לנקוט ולדרוש מן המערכת טרם עלייתו בפני הוועדה. דהיינו, קבלת חוות דעת של וועדות מקצועיות כמו ועדת אלימות במשפחה או ועדת גילוי עריות, חוות דעת של המרכז לבריאות הנפש של שירות בתי הסוהר, המלצותיהם של עובדים סוציאליים, חוות דעתו של מפקד הכלא וכו׳.

עתירות אסיר: אסיר או עצור רשאי להגיש עתירה נגד רשויות המדינה ובעלי תפקידים על פי הדין, בנוגע למאסרו או מעצרו. לדוגמה עתירת אסיר לצורך יציאה לחופשה, עתירה בגין מניעת התייחדות, עתירה בגין החלטות שירות בתי הסוהר בנוגע לתנאי המאסר, עתירה לקבלת טיפול רפואי או נפשי, עתירה כנגד החלטתה של וועדת השחרור המוקדם.

העתירה מוגשת לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר בו מוחזק האסיר –  בית המשפט ייעזר במבחני הסבירות והמידתיות אשר נקבעו בפסיקה כדי לבקר את החלטת הרשות בעניינו של האסיר.  

עורך דין מיומן ובקיא בתחום ישפיע רבות על הצלחתה של עתירה וזאת באמצעות הידע והניסיון שרכש. לא כל שכן, רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי עוד בשלב הראשוני בו יוכל העורך דין לבחון את סיכויי העתירה ולהימנע מעתירות סרק.